Fizyczna ochrona osób i mienia w tym ochrona imprez masowych.Zatrudniamy między innymi kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających zezwolenia na broń obiektową. Posiadamy status Specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) W przypadku ochrony imprez masowych nasi pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

Utrzymywanie czystości wewnątrz pomieszczeń, oraz na ciągach komunikacyjnych ręczne i maszynowe, wewnątrz i na zewnątrz, w tym całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych.

Usługi profilaktyki przeciwpożarowej polegające na stałym nadzorze nad stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów, konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej oraz stałych i półstałych instalacji gaśniczych, konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa, usuwania zagrożeń powstałych w wyniku awarii instalacji z substancjami niebezpiecznymi.

Monitorowanie wraz z obsługą patrolami interwencyjnymi obiektów stałych.

Projektowanie instalowanie serwis i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sieci teleinformatycznych. Pracownicy posiadają autoryzację do stopnia zabezpieczenia 4 lub do klasy SA-4.(najwyższe), poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli tajne, Posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru i eksploatacji. Liczne autoryzacje w zakresie produktów różnych marek.

Kładziemy szczególny nacisk na zadowolenie i satysfakcję naszych Klientów, starając się zapewnić stałą, najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, stawiamy na kompleksowość świadczonych usług. Informujemy, że posiadamy możliwość przygotowania oferty umożliwiającej udzielenie ulg we wpłatach na PFRON / na podstawie art, 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /. Pracodawca zatrudniający 25 pracowników i więcej w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany jest ustawowo do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można obniżyć wysokość wpłaty. Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich. Zleceniobiorca otrzymuje zapłatę za fakturę (wykonaną usługę), pracownik niepełnosprawny zatrudnienie i wynagrodzenie, zleceniodawca natomiast płaci mniej na PFRON, a jednocześnie ma wykonaną usługę.